نحوه خرید از طریق سایت:

نحوه خرید از طریق سایت:کاربران می توانند با ارسال عدد 1 به سرشماره 98307374 به همه ی ویدئوهای ترمه به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند. هزینه این دسترسی، روزانه 600 تومان می باشد.
نحوه غیرفعالسازی از طریق سایت: جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 98307374 ارسال کنید.